فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی جمهوری اسلامی ایران

ورود | صفحه اصلی | عضویت
فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
ورود

ارسال تیکت


در صورت نیاز به برقرای ارتباط با بخش های مختلف فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی جمهوری اسلامی ایران از این بخش استفاده کنید

بخش مورد نظر خود را از لیست زیر انخاب کنید


عضویت و امور پرتال

پرسش های خود در خصوص عضویت و امور پرتال را در این بخش مطرح نمایید

رزرو پناهگاه ها

پرسش های خود در خصوص رزرو پناهگاه ها را در این بخش مطرح نمایید

دبیرخانه و صدور احکام

پرسش های خود در خصوص احکام آموزشی و قلل را در این بخش مطرح نمایید

امور بانوان

امور مربوط به بانوان

کمیته آموزش

موارد مربوط به آموزش را در این بخش مطرح نمایید

مسابقات و لیگ

موارد مربوط به مسابقات و لیگ را در این بخش مطرح نمایید

کمیته صعود های ورزشی(سنگنوردی داخل سالن)

موارد مربوط به سنگ نوردی داخل سالن را در این بخش مطرح نمایید

کمیته حفظ محیط کوهستان

موارد مربوط به محیط زیست را در این بخش مطرح نمایید

کمیته پناهگاه ها

موارد مربوط به پناهگاه را در این بخش مطرح نمایید

کمیته امور استان ها

موارد مربوط به امور استانها را در این بخش مطرح نمایید

کمیته غارشناسی و غارنوردی

موارد مربوط به غارشناسی و غارنوردی را در این بخش مطرح نمایید

کمیته پزشکی

موارد مربوط به کمیته پزشکی را در این بخش مطرح نمایید

کمیته جستجو و نجات

موارد مربوط به جستجو و نجات را در این بخش مطرح نمایید

کمیته امور بین الملل

موارد مربوط به امور بین الملل را در این بخش مطرح نمایید

کمیته روابط عمومی و امور فرهنگی

موارد مربوط به روابط عمومی و امور فرهنگی را در این بخش مطرح نمایید

کمیته تیم های ملی

موارد مربوط به تیم های ملی را در این بخش مطرح نمایید

کمیته استعداد یابی

موارد مربوط به استعداد یابی را در این بخش مطرح نمایید

کمیته همگانی

موارد مربوط به کمیته همگانی را در این بخش مطرح نمایید

کمیته پیشکسوتان

موارد مربوط به پیشکسوتان را در این بخش مطرح نمایید

کمیته راهنمایان کوهستان

موارد مربوط به راهنمایان کوهستان را در این بخش مطرح نمایید

کمیته کوهنوردی با اسکی

موارد مربوط به کوهنوردی با اسکی را در این بخش مطرح نمایید

امور مربیان

موارد مربوط به امور مربیان را در این بخش مطرح نمایید

کمیته همالیانوردی

موارد مربوط به هیمالیانوردی را در این بخش مطرح نمایید

ارتباط با مدیریت فدراسیون

ارتباط مستقیم با مدیریت فدراسیون

سیمرغ

گزارش برنامه های مربوط به سیمرغ در اینجا ارسال شود

بخش کوه پیمایی

هر گونه سوال در خصوص بخش کوه پیمایی

بخش سنگنوردی

هر گونه سوال در خصوص بخش سنگنوردی

بخش برف و یخ

هر گونه سوال در خصوص بخش برف و یخ

ارسال تیکت


در صورت نیاز به برقرای ارتباط با بخش های مختلف فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی جمهوری اسلامی ایران از این بخش استفاده کنید

بخش مورد نظر خود را از لیست زیر انخاب کنید

عضویت و امور پرتال

پرسش های خود در خصوص عضویت و امور پرتال را در این بخش مطرح نمایید

رزرو پناهگاه ها

پرسش های خود در خصوص رزرو پناهگاه ها را در این بخش مطرح نمایید

دبیرخانه و صدور احکام

پرسش های خود در خصوص احکام آموزشی و قلل را در این بخش مطرح نمایید

امور بانوان

امور مربوط به بانوان

کمیته آموزش

موارد مربوط به آموزش را در این بخش مطرح نمایید

مسابقات و لیگ

موارد مربوط به مسابقات و لیگ را در این بخش مطرح نمایید

کمیته صعود های ورزشی(سنگنوردی داخل سالن)

موارد مربوط به سنگ نوردی داخل سالن را در این بخش مطرح نمایید

کمیته حفظ محیط کوهستان

موارد مربوط به محیط زیست را در این بخش مطرح نمایید

کمیته پناهگاه ها

موارد مربوط به پناهگاه را در این بخش مطرح نمایید

کمیته امور استان ها

موارد مربوط به امور استانها را در این بخش مطرح نمایید

کمیته غارشناسی و غارنوردی

موارد مربوط به غارشناسی و غارنوردی را در این بخش مطرح نمایید

کمیته پزشکی

موارد مربوط به کمیته پزشکی را در این بخش مطرح نمایید

کمیته جستجو و نجات

موارد مربوط به جستجو و نجات را در این بخش مطرح نمایید

کمیته امور بین الملل

موارد مربوط به امور بین الملل را در این بخش مطرح نمایید

کمیته روابط عمومی و امور فرهنگی

موارد مربوط به روابط عمومی و امور فرهنگی را در این بخش مطرح نمایید

کمیته تیم های ملی

موارد مربوط به تیم های ملی را در این بخش مطرح نمایید

کمیته استعداد یابی

موارد مربوط به استعداد یابی را در این بخش مطرح نمایید

کمیته همگانی

موارد مربوط به کمیته همگانی را در این بخش مطرح نمایید

کمیته پیشکسوتان

موارد مربوط به پیشکسوتان را در این بخش مطرح نمایید

کمیته راهنمایان کوهستان

موارد مربوط به راهنمایان کوهستان را در این بخش مطرح نمایید

کمیته کوهنوردی با اسکی

موارد مربوط به کوهنوردی با اسکی را در این بخش مطرح نمایید

امور مربیان

موارد مربوط به امور مربیان را در این بخش مطرح نمایید

کمیته همالیانوردی

موارد مربوط به هیمالیانوردی را در این بخش مطرح نمایید

ارتباط با مدیریت فدراسیون

ارتباط مستقیم با مدیریت فدراسیون

سیمرغ

گزارش برنامه های مربوط به سیمرغ در اینجا ارسال شود

بخش کوه پیمایی

هر گونه سوال در خصوص بخش کوه پیمایی

بخش سنگنوردی

هر گونه سوال در خصوص بخش سنگنوردی

بخش برف و یخ

هر گونه سوال در خصوص بخش برف و یخ