فدراسيون کوه نوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ايران

I. R. Iran Mountaineering & Sport Climbing Federation

ورود به پرتال

لیست مسابقات جاری
مردان / زنان
رشته
مسابقات آزاد سنگ نوردی نوجوانان


زمان شروع دوره : 1396/09/24
مدت زمان دوره : 1
مهلت ثبت نام : 1396/09/21
هزینه دوره : 400000
محل برگزاری : تهران

متن بخشنامه/ثبت نام
1
دوره
سرطناب
نوجوانانB
مردان
ظرفیت باقی مانده
87
مسابقات آزاد سنگ نوردی نوجوانان


زمان شروع دوره : 1396/09/24
مدت زمان دوره : 1
مهلت ثبت نام : 1396/09/21
هزینه دوره : 400000
محل برگزاری : تهران

متن بخشنامه/ثبت نام
1
دوره
سرطناب
نوجوانانA
مردان
ظرفیت باقی مانده
86
مسابقات آزاد سنگ نوردی جوانان


زمان شروع دوره : 1396/09/24
مدت زمان دوره : 1
مهلت ثبت نام : 1396/09/21
هزینه دوره : 400000
محل برگزاری : تهران

متن بخشنامه/ثبت نام
1
دوره
سرطناب
جوانان
مردان
ظرفیت باقی مانده
87
مسابقات آزاد سنگ نوردی بزرگسالان


زمان شروع دوره : 1396/09/24
مدت زمان دوره : 1
مهلت ثبت نام : 1396/09/21
هزینه دوره : 400000
محل برگزاری : تهران

متن بخشنامه/ثبت نام
1
دوره
سرطناب
بزرگسالان
مردان
ظرفیت باقی مانده
81