فدراسيون کوه نوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ايران

I. R. Iran Mountaineering & Sport Climbing Federation

ورود به پرتال

لیست مسابقات جاری
مردان / زنان
رشته
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشورنوجوانان


زمان شروع دوره : 1397/04/27
مدت زمان دوره : 2
مهلت ثبت نام : 1397/04/16
هزینه دوره : 600000
محل برگزاری : شیراز

متن بخشنامه/ثبت نام
5
دوره
سرطناب
نوجوانانC
مردان
ظرفیت باقی مانده
46
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشورنوجوانان


زمان شروع دوره : 1397/04/27
مدت زمان دوره : 2
مهلت ثبت نام : 1397/04/16
هزینه دوره : 600000
محل برگزاری : شیراز

متن بخشنامه/ثبت نام
5
دوره
سرطناب
نوجوانانD
مردان
ظرفیت باقی مانده
42
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور نونهالان


زمان شروع دوره : 1397/04/27
مدت زمان دوره : 2
مهلت ثبت نام : 1397/04/16
هزینه دوره : 600000
محل برگزاری : شیراز

متن بخشنامه/ثبت نام
5
دوره
سرطناب
نونهالانA
مردان
ظرفیت باقی مانده
41
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور نونهالان


زمان شروع دوره : 1397/04/27
مدت زمان دوره : 2
مهلت ثبت نام : 1397/04/16
هزینه دوره : 600000
محل برگزاری : شیراز

متن بخشنامه/ثبت نام
5
دوره
سرطناب
نونهالانB
مردان
ظرفیت باقی مانده
46