فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی جمهوری اسلامی ایران

ورود | صفحه اصلی | عضویت
فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
ورود

ارسال تیکت


در صورت نیاز به برقرای ارتباط با بخش های مختلف فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی جمهوری اسلامی ایران از این بخش استفاده کنید

بخش مورد نظر خود را از لیست زیر انخاب کنید


عضویت

در صورتی که هنگام عضویت دجار مشکلی شده اید این بخش پیام خود را ارسال نمایید

امور پرتال و رزرو پناهگاه ها

پرسش های خود در امور پرتال و رزرو پناهگاه ها را در این بخش مطرح نمایید

دبیرخانه و صدور احکام

پرسش های خود در خصوص احکام و امور دبیرخانه را در این بخش مطرح نمایید

امور بانوان

امور مربوط به بانوان

کمیته آموزش

موارد مربوط به آموزش را در این بخش مطرح نمایید

مسابقات و لیگ

موارد مربوط به مسابقات و لیگ را در این بخش مطرح نمایید

کمیته صعود های ورزشی

موارد مربوط به صعود های ورزشی را در این بخش مطرح نمایید

کمیته حفظ محیط کوهستان

موارد مربوط به محیط زیست را در این بخش مطرح نمایید

کمیته پناهگاه ها

موارد مربوط به پناهگاه را در این بخش مطرح نمایید

کمیته امور استان ها

موارد مربوط به امور استانها را در این بخش مطرح نمایید

کمیته غارشناسی و غارنوردی

موارد مربوط به غارشناسی و غارنوردی را در این بخش مطرح نمایید

کمیته پزشکی

موارد مربوط به کمیته پزشکی را در این بخش مطرح نمایید

کمیته جستجو و نجات

موارد مربوط به جستجو و نجات را در این بخش مطرح نمایید

کمیته امور بین الملل

موارد مربوط به امور بین الملل را در این بخش مطرح نمایید

کمیته روابط عمومی و امور فرهنگی

موارد مربوط به روابط عمومی و امور فرهنگی را در این بخش مطرح نمایید

کمیته تیم های ملی

موارد مربوط به تیم های ملی را در این بخش مطرح نمایید

کمیته استعداد یابی

موارد مربوط به استعداد یابی را در این بخش مطرح نمایید

کمیته همگانی

موارد مربوط به کمیته همگانی را در این بخش مطرح نمایید

کمیته پیشکسوتان

موارد مربوط به پیشکسوتان را در این بخش مطرح نمایید

کمیته راهنمایان کوهستان

موارد مربوط به راهنمایان کوهستان را در این بخش مطرح نمایید

کمیته کوهنوردی با اسکی

موارد مربوط به کوهنوردی با اسکی را در این بخش مطرح نمایید

امور مربیان

موارد مربوط به امور مربیان را در این بخش مطرح نمایید

همالیانوردی

ارتباط مستقیم با مدیریت فدراسیون

ارسال تیکت


در صورت نیاز به برقرای ارتباط با بخش های مختلف فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی جمهوری اسلامی ایران از این بخش استفاده کنید

بخش مورد نظر خود را از لیست زیر انخاب کنید

عضویت

در صورتی که هنگام عضویت دجار مشکلی شده اید این بخش پیام خود را ارسال نمایید

امور پرتال و رزرو پناهگاه ها

پرسش های خود در امور پرتال و رزرو پناهگاه ها را در این بخش مطرح نمایید

دبیرخانه و صدور احکام

پرسش های خود در خصوص احکام و امور دبیرخانه را در این بخش مطرح نمایید

امور بانوان

امور مربوط به بانوان

کمیته آموزش

موارد مربوط به آموزش را در این بخش مطرح نمایید

مسابقات و لیگ

موارد مربوط به مسابقات و لیگ را در این بخش مطرح نمایید

کمیته صعود های ورزشی

موارد مربوط به صعود های ورزشی را در این بخش مطرح نمایید

کمیته حفظ محیط کوهستان

موارد مربوط به محیط زیست را در این بخش مطرح نمایید

کمیته پناهگاه ها

موارد مربوط به پناهگاه را در این بخش مطرح نمایید

کمیته امور استان ها

موارد مربوط به امور استانها را در این بخش مطرح نمایید

کمیته غارشناسی و غارنوردی

موارد مربوط به غارشناسی و غارنوردی را در این بخش مطرح نمایید

کمیته پزشکی

موارد مربوط به کمیته پزشکی را در این بخش مطرح نمایید

کمیته جستجو و نجات

موارد مربوط به جستجو و نجات را در این بخش مطرح نمایید

کمیته امور بین الملل

موارد مربوط به امور بین الملل را در این بخش مطرح نمایید

کمیته روابط عمومی و امور فرهنگی

موارد مربوط به روابط عمومی و امور فرهنگی را در این بخش مطرح نمایید

کمیته تیم های ملی

موارد مربوط به تیم های ملی را در این بخش مطرح نمایید

کمیته استعداد یابی

موارد مربوط به استعداد یابی را در این بخش مطرح نمایید

کمیته همگانی

موارد مربوط به کمیته همگانی را در این بخش مطرح نمایید

کمیته پیشکسوتان

موارد مربوط به پیشکسوتان را در این بخش مطرح نمایید

کمیته راهنمایان کوهستان

موارد مربوط به راهنمایان کوهستان را در این بخش مطرح نمایید

کمیته کوهنوردی با اسکی

موارد مربوط به کوهنوردی با اسکی را در این بخش مطرح نمایید

امور مربیان

موارد مربوط به امور مربیان را در این بخش مطرح نمایید

همالیانوردی

ارتباط مستقیم با مدیریت فدراسیون